HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement t.b.v. van de aangesloten adviseurs van De Beroepsfederatie RADI® (statutair: Nederlandse beroepsfederatie voor Duurzame Inzetbaarheid en Sociale Bedrijfskunde)

Vastgesteld in de bestuursvergadering 6 december 2019

Definities

  • de stichting: de Stichting Nederlandse Beroepsfederatie voor Duurzame Inzetbaarheid en Sociale Bedrijfskunde, gevestigd te Dordrecht
  • de statuten: de statuten van de stichting.
  • het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 7. van de Statuten;
  • Permanente educatie(PE): het systematisch onderhouden, verbeteren en verbreden van kennis en vaardigheden die wenselijk en vereist zijn om als lid van de stichting het vak op verantwoorde en professionele wijze te blijven uitoefenen;
  • bestuur: het bestuur van de stichting;
  • leden: leden die zijn ingeschreven in het register van de stichting;
  • PE periode: een periode van een jaar waarin voldaan dient te worden aan de PE verplichting
  • PE punten: het aantal punten dat behaalt dient te worden ter handhaving van de inschrijving bij de stichting;
  • PE activiteiten: activiteiten die door de stichting worden georganiseerd;
  • PE verplichting: verplichting van eisen aan de leden van de stichting om de inschrijving in stand te houden

Artikel 1 – Inleidend

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld ten behoeve van de aangesloten leden bij de stichting. Dit reglement heeft tot doel de kwaliteit van de stichting te waarborgen. Alle aangesloten adviseurs van de stichting zijn verplicht deel te nemen én te voldoen aan de eisen van permanente educatie (PE) van de stichting.

Artikel 2 – Aansluiting

2.1.      Aansluiting bij de stichting is uitsluitend mogelijk op persoonlijke titel;

2.2.     Personen kunnen uitsluitend aangesloten worden bij de stichting indien zij bij inschrijving dit reglement onderschrijven. Zij doen dit door op het aanvraagformulier aan te geven daarmee akkoord te gaan;

2.3.      De aansluiting is voor onbepaalde tijd;

2.4.      De aansluiting kan, na een periode van een jaar, door de aangesloten adviseur worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden;

2.5.      De aansluiting kan door het bestuur worden opgezegd/geschorst indien de adviseur handelt in strijd met dit reglement, de gedragscode, besluiten of de wet of op enige andere wijze goede naam van de stichting beschadigt. Het bestuur zal de betreffende adviseur schriftelijk en met redenen onderbouwd een opzegging/schorsing van de aansluiting sturen. Het is de aangesloten adviseur vanaf de dag van opzegging/schorsing niet meer toegestaan aan de stichting gerelateerde logo`s te voeren of zich op enige andere wijze te presenteren als bij de stichting aangesloten adviseur.

Artikel 3 – Gebruiksrecht logo

3.1.      Voldoet een geregistreerde adviseur aan de eisen van de stichting, dan is het toegestaan het logo van de stichting te voeren en uit te dragen;

3.2.      Het bestuur kan de adviseur het gebruiksrecht van het logo conform het bepaalde in artikel 2.5 verbieden.

Artikel 4 – Gebruik portaal

4.1.      Voldoet een geregistreerde adviseur aan de eisen van de stichting, dan wordt er toegang verleend tot het adviseursportaal van de stichting;

4.2.      Het bestuur kan een adviseur de toegang tot het portaal ontnemen conform het bepaalde in artikel 2.5 verbieden.

Artikel 5 – Contributie

5.1.      Aangesloten adviseurs bij de stichting zijn verplicht tot het betalen van contributie;

5.2.      Jaarlijks wordt door het bestuur de contributie vastgesteld;

5.3.      De contributie dient binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te worden;

5.4.      Indien een aangesloten adviseur niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van de contributie voldoet, wordt hij/zij geacht in gebreke te zijn gebleven;

5.5.      Bij niet tijdige betaling kunnen zowel in als buiten rechte incassokosten in rekening worden gebracht;

5.6.      Indien de deelname op grond van wanbetaling van de jaarlijkse bijdrage of andere kosten is opgezegd, kan een voormalig aangesloten adviseur niet opnieuw worden toegelaten dan na aanzuivering van het door hem verschuldigde;

5.7.      De deelname loopt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. Aansluiting bij de stichting duurt tenminste 1 jaar en start in de maand waarin men lid wordt.

Artikel 6 – Permanente educatie (PE)

6.1.      Alle bij de stichting aangesloten adviseurs zijn verplicht aan de in dit reglement gestelde PE eisen te voldoen welke gedurende de inschrijving van kracht blijven;

6.2.      Een PE periode bedraagt één jaar. Na inschrijving als aangesloten adviseur bij de stichting hebben adviseurs de verplichting op jaarbasis 24 PE punten te halen, of een evenredig deel hiervan als men zich gedurende het jaar inschrijft;

6.3.      Indien het vereiste aantal PE punten na het verstrijken van een PE periode niet óf niet volledig is behaald, heeft dit gevolgen zoals weergegeven in artikel 8  van dit reglement;

6.4.      Het bestuur heeft de bevoegdheid termen vast te stellen voor vrijstelling van deze verplichtingen.

6.5.      De activiteiten waarvoor PE punten worden verkregen vinden plaats binnen het vakgebied van de stichting dan wel binnen direct daaraan grenzende gebieden;

6.6.      Het is uitsluitend aan het bestuur om te bepalen welke activiteiten wel of niet als PE- activiteit kunnen worden gezien en hoeveel PE punten daaraan worden toegekend. Deze beoordeling kan zowel vooraf als achteraf geschieden;

6.7.      De door de bij de stichting aangesloten adviseurs behaalde PE punten zijn te bekijken in de eigen intranet omgeving.

Artikel 7 – Aan-/afmelding PE activiteit

7.1.      Alle PE activiteiten voor het nieuwe jaar worden tegen het einde van het lopende contributiejaar aan de adviseurs, aangesloten bij de stichting aangekondigd tijdens de reguliere laatste PE – activiteit van betreffende contributiejaar. Daarnaast worden de PE-activiteiten voor het nieuwe jaar gepubliceerd op de website van de stichting én zijn deze terug te vinden in het ledenportaal;

7.2.      Aanvullende op artikel 7.1. wordt alle informatie over een aanstaande PE activiteiten, minimaal 4 weken voor aanvang van betreffende activiteit via de website van de stichting aangekondigd;

7.3.      Aanmelding voor een PE activiteit geschiedt door middel van inschrijving via de intranet omgeving op de site;

7.4.      Afmelding voor een PE activiteit dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van betreffende PE activiteit via intranet aan de stichting kenbaar te zijn gemaakt.Wanneer er zwaarwegende oorzaken ten grondslag liggen aan de afwezigheid/afmelding dan kan alleen in betreffende gevallen van de 24-uurs-termijn worden afgeweken;

7.5.      Afmelding binnen 24 uur voor aanvang van een PE activiteit heeft tot gevolg dat betreffende adviseur een administratieve boete dient te voldoen van € 25,- ter compensatie van gemaakte kosten door de stichting;

7.6.      Ingeval van “no-show” voor een PE activiteit zal er een administratieve boete in rekening worden gebracht van € 50,- ter compensatie van gemaakte kosten  door de stichting;

7.7.      Inzake invulling van de administratieve boete behoudt het bestuur het recht deze te doen toekomen aan een nader te bepalen goed doel;

7.8.     Wanneer er sprake is van drie keer “no-show” in een contributiejaar behoudt het bestuur het recht tot overgaan van uitschrijving van de stichting.

Artikel 8 – Sanctie niet behalen PE verplichting

8.1.      Wanneer een adviseur, aangesloten bij de stichting na het verstrijken van zijn PE periode niet het totaal verplicht vastgestelde aantal PE punten heeft behaald, dient men het tekort aan PE punten binnen twee maanden in de opvolgende PE periode in te halen, naast de verplichting voor het behalen van het totaal aantal PE punten voor de opvolgende PE periode;

8.2.      Indien de adviseur niet voldoet aan het inhalen van PE punten zoals omschreven in artikel 6 zal het secretariaat overgaan tot uitschrijving; 8.3. herinschrijving na uitschrijving als gevolg van het niet voldoen aan de PE verplichting is voor de twee opvolgende jaren aansluitend aan de datum waarop de        ingeschrevene is uitgeschreven niet mogelijk.

Artikel 9 – Bezwaar

Een adviseur, aangesloten bij de stichting die wegens opzegging/schorsing, oplegging van een administratieve boete en/of uitschrijving bij het niet voldoen aan de gestelde PE verplichting, kan bezwaar aantekenen bij het bestuur van de stichting.

De heer G.G.J. Damen

Bestuursvoorzitter

januari  2020